AUDITORIA INFORMÀTICA

Conèixer l'estat actual de la teva empresa és una cosa imprescindible per no equivocar-te en la presa de decisions i ser conscient teus punts febles o apectes a millorar, ajudaran a treure el màxim profit de les noves ecnologies per evitar futurs errors i garantir la continuïtat del negoci.


En què podem ajudar:

Després d'auditar la situació actual de l'empresa, analitzem els punts crítics, requisits i necessitats i elaborem les primeres recomanacions que s'haurien d'aplicar per solucionar els punts més crítics juntament amb un resum dels costos que comporta la seva aplicació en el client.
• Gestió física de seguretat
• Avaluació d'anàlisi física de còmput
• Anàlisi de l'estabilitat i l'aprofitament dels recursos
• Anàlisi de la seguretat física

L'auditoria de seguretat internaverifica l'estat de la infraestructura informàtica de la seva empresa avaluant la seguretat dels seus servidors, ordinadors i impressores connectats a la xarxa local, ja sigui per cable o connexió sense fils (wifi) i l'ecosistema dels mateixos mitjançant intel·ligència artificial. La metodologia seguida té com a objectiu permetre la revisió exhaustiva dels aspectes de seguretat de les infraestructures físiques de l'empresa, cobrint, entre altres, els següents aspectes:
• Enumeració d'actius i inventari de la infraestructura client.
• Detecció d'amenaces i anomalies per als actius.
• Estudi de l'entorn físic de la infraestructura per a la detecció de riscos d'intrusió a la xarxa sense fils.
• Optimització de la infraestructura, recursos i capacitats per a la millora d'eficiència de costos IT i les seves contribucions a la rendibilitat del negoci.
• Anàlisi de riscos per a la integritat de la informació i infraestructures de l'organització.
• Control de robustesa de les polítiques de contrasenyes.
• Proves metodologies d'intercepció de comunicacions.
• Informe d'auditoria amb recomanacions i millores.
• Control de l'evolució de la infraestructura en serveis continuats.